Zde Vám představíme studii na rekonstrukci hvězdárny. Budou zde zveřejněny jen podstatné části, protože celá studie je velmi obsáhlá. 

 

 

 Zadání studie

Studie je zpracována dle zadání investora města Jičín. V průběhu provádění studie byla uskutečněna konzultace mezi architektem a hvězdáři, na které byly z předložených variant vybrány dva konečné návrhy k dopracování.

Výchozí údaje a podklady

Zaměření stávajícího stavu situace provedené Ing. Korelovou. (mapový podklad) Návrh rekonstrukce objektu hvězdárny Jičín. (obsahující požadavky investora a hvězdářů).

Architektonické řešení

Architektonické řešení rekonstrukce vychází ze stávajícího stavu objektu hvězdárny. Námi zvolené řešení je rozděleno do tří fází. První fáze je rekonstrukce stávající hvězdárny, tak aby vyhovoval dnešním požadavkům, jak hvězdářů, tak normovým hodnotám dnešních budov. („zelený štítek“, statika objektu,…) Tyto změny se neprojeví ve vnějším vzhledu hvězdárny samotné. Nově navržené zásahy do objektu jsou voleny v tradičním
materiálovém složení tak, aby bylo výsledné řešení v symbióze s objektem stávajícím. Druhá fáze je demolice stávajícího domku vedle hvězdárny, jehož rekonstrukci nedoporučujeme z důvodů nákladných a rozsáhlých oprav, které by stejně nevedly k efektivnímu výsledku. Jako třetí fázi navrhujeme novostavbu přednáškového sálu a jeho zázemí ve dvou variantách. První varianta „komfortní“ vychází z požadavků na sál pro 40 lidí, se zázemím (wc, šatna,
vstupní foyer). Tato část může fungovat zcela nezávisle na objektu hvězdárny. Tím nabízí širší využití pro různé aktivity nezávisle na hvězdárně. (různé aktivity K – klubu,…). Druhá varianta „mini“ vychází z první varianty, ale snaží se minimalizovat prostor. Vzniká zde jen přednáškový sál. Zázemí sálu vznikne ve stávající hvězdárně. Obě varianty jsou řešeny jako jednoduché čisté objemy s vyhlídkovou terasou, tak aby vynikl objem kopule hvězdárny jako
dominanta celého komplexu. Novostavba a hvězdárna budou propojeny proskleným krčkem, který také bude sloužit jako hlavní vstup do objektu. (viz. B. Výkresová část)

Provozní řešení

Provozní řešení vychází z požadavků na funkční využití místností a požadavků hvězdářů. Vstupní část do objektu vznikne mezi hvězdárnou a přednáškovým sálem v propojovacím krčku. Pravá část – hvězdárna – bude dále sloužit jako zázemí pro hvězdáře. (kancelář, wc, kuchyňka,…). Levá část – přednáškový sál – bude sloužit pro veřejnost či další aktivity K-klubu.

 

Technické řešení

Bourací práce

V rámci rekonstrukce objektu navrhujeme následující bourací práce:
Hvězdárna : vybourání stávajících příček úpravu technologických rozvodů
Demolice celého domku vedle hvězdárny (cca 381 m3)

Nové konstrukce

Hvězdárna : nové příčky, podlahy (viz. Harmonogram prací)
Novostavba přednáškového sálu pro 40 lidí.(cca 328 m3)

Technologie

Na stavbě navrhujeme použít standardní technologie. V rámci stavebních úprav dojde k částečné rekonstrukci stávajících rozvodů elektro, vody a kanalizace.

 

Původní stav:

 

 

 

 

Plánovaný stav